REGULAMIN ZONE Fitness

Każdy Klient ZONE Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

1.1.         Członkostwo upoważnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach grupowych, powierzchni treningowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) na terenie ZONE Fitness mieszczącego się przy Al. Jerozolimskich 200, 02-486 Warszawa w godzinach otwarcia klubu. Godziny otwarcia klubu mogą ulec zmianie, o których klub poinformuje Członków w materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.zonefitness.pl . Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji ZONE Fitness oraz na stronie internetowej www.zonefitness.pl.

1.2.         W uzasadnionych przypadkach ZONE Fitness ma prawo do tymczasowego zamknięcia klubu lub jego części, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów.

 

Kondycja fizyczna Członków

 

1.3.         Personel ZONE Fitness nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.

1.4.         Członek nie może korzystać z ZONE Fitness, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w Klubie.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania przez Członka ćwiczeń fizycznych ZONE Fitness może uzależnić zgodę wstępu do Klubu  i/lub zawarcie Umowy Członkowskiej od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.

 

Odpowiedzialność

 

1.5.         Za szkody na mieniu oraz szkody na osobie ZONE Fitness odpowiada wobec Członków na zasadach ogólnych.

1.6.         Członkowie są odpowiedzialni za upewnienie się, że korzystają we właściwy sposób z urządzeń i/lub wyposażenia ZONE Fitness (włączając regulację poziomów lub ustawień).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli ZONE Fitness.

1.7.         Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. ZONE Fitness nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania. Sztangi, talerze, hantle oraz inny przenośny sprzęt po zakończeniu treningu musi być odłożony we właściwe miejsce.

1.8.         W klubie  ZONE Fitness obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Spożywanie i sprzedaż alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest surowo zabronione. Klienci nie stosujący się do tego zakazu zostaną wyproszeni z Klubu.

1.9.         Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku jeśli liczba zainteresowanych nie przekracza 5 osób.

1.10.       Klub należy opuścić 15 min. Przed zamknięciem.

1.11.       Na terenie ZONE Fitness obowiązuje odzież sportowa i obuwie sportowe zmienne, z wyjątkiem specjalistycznych zajęć zorganizowanych o charakterze mentalnym lub tanecznym, o ile Instruktor prowadzący ustali odrębne zasady udziału. Instruktor ma prawo odmówić Członkowi udziału w zajęciach grupowych w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min.( w przypadku zajęć Jogi 5 minut), a także ze względu na nieodpowiednie, zagrażające bezpieczeństwu uczestnika zajęć obuwiu lub jego braku.

1.12.       Członkowie są uprawnieni do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych szafkach. Rzeczy pozostawione w szafkach w danym dniu będą przechowywane tylko do czasu zamknięcia ZONE Fitness w tym dniu. Za rzeczy pozostawione w szafkach we wskazanym powyżej czasie Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Szafki w obiekcie sportowym będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartości przechowywana przez 30 dni. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. ZONE Fitness jest uprawniony do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach. Za mienie pozostawione niezgodnie z brzmieniem powyższego punktu ZONE Fitness nie ponosi odpowiedzialności.

 

Zastosowanie

 

1.13.       Członkom nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub sprzętu w ZONE Fitness. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia ZONE Fitness.

1.14.       Po przybyciu do ZONE Fitness należy okazać  w Recepcji Kartę Członkowską upoważniającą do skorzystania z usług Klubu, a następnie zostawić  ją  w Recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika recepcji Klubu celem wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą w wysokości 30 PLN. Po zakończeniu ćwiczeń należy zwrócić kluczyk w Recepcji i odebrać Kartę Członkowską.  W przypadku uszkodzenia lub zgubienia kluczyka do szafki pobrana zostanie opłata w wysokości 30 PLN.

 

2. CZŁONKOSTWO

 

Przystąpienie i postanowienie ogólne

2.1.         Członkami ZONE Fitness mogą być osoby pełnoletnie, jednakże możliwe jest, za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna), uzyskanie członkostwa przez osobę, która ukończyła 16 rok życia. W tekście tej pisemnej zgody przedstawiciel prawny osoby niepełnoletniej winien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią będącą Członkiem Klubu.

2.2.         W takim przypadku do powstania stosunku członkostwa konieczne jest także podpisanie Formularza Członkowskiego zarówno przez osobę niepełnoletnią jak i przez jej przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna).

2.3.         Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską. Karta Członkowska  jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody ZONE Fitness. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Formularz Członkowski, ZONE Fitness ma prawo do rozwiązania Umowy Członkowskiej bez wypowiedzenia.

2.4.         Członkostwo w oznacza prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez ZONE Fitness zgodnie z

Regulaminem Klubu.

 

3. OPŁATY

 

ABONAMENT 30 Dniowy

Abonament jest ważny przez okres 30 dni od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności Abonamentu - Abonament, który straciły ważność nie będzie honorowany.

ZONE Fitness nie zwraca gotówki za zapłacony Abonament po dokonaniu płatności oraz po rozpoczęciu korzystania z usług ZONE Fitness.

 

UMOWA CZŁONKOWSKA

Minimalny okres trwania członkostwa mający zastosowanie do Umowy Członkowskiej z ZONE FITNESS jest określony w FORMULARZU CZŁONKOWSKIM i jest liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych, rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca, a kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

Minimalny okres trwania członkostwa może być wydłużony o dodatkowe dni określone w FORMULARZU CZŁONKOWSKIM, bądź na pisemny wniosek Członka Klubu (3.1). Kwota Udzielonego rabatu ustalana jest indywidualnie z Członkiem Klubu. Jeżeli Członek nie poinformuje pisemnie o braku woli kontynuowania umowy, na co najmniej jeden miesiąc przed dniem, w którym upływa okres minimalny członkostwa, wówczas umowa, po upływie minimalnego okresu członkostwa, zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, na warunkach obowiązujących w ostatnim dniu minimalnego okresu członkostwa.

 

4. Postanowienia Końcowe

 

4.1.         ZONE Fitness jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych, promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków, o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. O zamiarze i terminie ww. działań Klub powiadomi uprzednio Członków.

4.2.         W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.3.         Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania..

REGULAMIN ZONE FITNESS.pdf
Dokument PDF [389.2 KB]
AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNICZE
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
ZONE FITNESS, Aleje Jerozolimskie 200, TEL.: 22 578 11 22